Tanja Zujić, Vodovod Imotske krajine. FOTO: Mijo Zidar

O projektu Aglomeracije Imotski razgovarali smo s Tanjom Zujić – evo što će se sve raditi

Tanja Zujić je voditeljica Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Imotski. Članica je i povjerenstva za imovinsko pravne poslove projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Imotski te stručnog povjerenstva za postupak javne nabave spomenutoga projekta. Također je i članica užega projektnoga tima te zamjenica voditelja upravljanje navedenim projektom. S gospođom Zujić razgovarali smo o tome što će taj projekt značiti za samo stanovništvo Imotskoga i Imotske krajine, ali i za okoliš.

Što obuhvaća projekt aglomeracije i kako će se to odraziti na stanovništvo?

Aglomeracija Imotski  obuhvaća područje 11 naselja unutar administrativnih granica Grada Imotskog i Općina Proložac, Podbablje, Zmijavci i Runovići. Ukupan broj stanovnika na području konačne aglomeracije, prema popisu iz 2011. godine iznosi 17.886 stanovnika.

Prva etapa izgradnje (predmet potpisanih bespovratnih sredstava) obuhvaća područje 6 naselja u aglomeraciji Imotski: Imotski, Glavina Donja, Donji Proložac, Postranje, Medvidovića Draga i Donji Vinjani unutar administrativnih granica Grada Imotskog i Općine Proložac. Ukupan broj stanovnika na području obuhvata I. etape aglomeracije, prema popisu iz 2011. godine iznosi 11.960 stanovnika.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Imotski:

• izgradnja gravitacijskih kolektora

• rekonstrukcija mješovitih gravitacijskih priključaka,

• 2.793 novih gravitacijskih kućnih priključaka kanalizacije, 280 novih tlačnih kućnih priključaka kanalizacije (s crpkama), 200 rekonstruiranih kućnih priključaka kanalizacije,

• 3 preljevne građevine, 1 pjeskolov-mastolov, 1 kišni retencijski bazen,

• rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u koridoru planirane kanalizacije, rekonstrukcija 1.081 vodoopskrbnih kućnih priključaka,

• nadogradnja UPOV-a Imotski – 13.300 ES, III. stupanj pročišćavanja,

• izgradnja vodospreme Imotski (V=500 m3) i priključnih opskrbnih cjevovoda, ,

• izmjena opreme i sanacija CS Opačac (6 crpki),

• izgradnja 19 glavnih mjerno-regulacijskih okana,

• program pronalaska i sanacije curenja.

Nakon provedbe projekta na sustav javne odvodnje bit će priključeno ukupno 12.088 ES (povećanje za 9.738 ES u odnosu na postojećih 2.350 ES). U sklopu vodoopskrbe nije predviđena izgradnja novih priključaka i spajanje novih potrošača s obzirom na postojeću visoku priključenost. Planirano je rekonstruirati 1.081 vodovodni priključak na trasama u pojasu izvođenja kanalizacijske mreže čime će poboljšanu vodoospkrbu imati cca 3.000 potrošača. Postojeći gubitci na sustavu javne vodoopskrbe iznose 81%, a provedbom ovog projekta te paralelnog projekta (sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka) kao sumarni rezultat gubitci će se smanjiti na 40%.

Hoće li se realizacijom ovoga projekta poboljšati razina zaštite okoliša?

Izgradnjom sustava javne odvodnje, uključujući pripremu za kućne priključke, povećat će se priključenost na sustav s 13% na 63%, a rekonstrukcijom postojećeg mješovitog sustava odvodnje riješit će se problematika zaštite vodotoka prijemnika preljevnih voda i regulacija otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava.

Ciljevi u području vodoopskrbe su povećanje sigurnosti vodoopskrbe, smanjenje troškova pogona sustava i racionalizacija korištenja postojećih vodnih resursa.

Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz:

– smanjenje gubitaka sa sadašnjih cca 81% na cca 40%;

– dogradnju vodospremničkog prostora na području grada Imotski;

– izmjenu crpnih agregata CS Opačac.

Ciljevi u području odvodnje i pročišćavnja optadnih voda supoboljšanje stanja vodnih tijela na području aglomeracije Imotski te doprinos zaštiti zdravlja ljudi i zaštiti okoliša.

Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz:

– povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje u aglomeraciji Imotski sa sadašnjih 13,1% na 63,4% (na području obuhvata ovog projekta priključenost na sustav javne odvodnje bit će oko 90,6%);

– nadogradnju UPOV-a sa II. na III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda čime će se osigurati odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Imotski.

Takođe,r projektom će se smanjiti troškovi zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju septičke jame

Možemo li onda reći da je ovo najveći, kapitalni projekt za Imotski?

Naravno. Uvjerena sam da je to najveće ulaganje u infrastrukturu ove države u Imotski.

U kakvom je stanju Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – kolektor, i hoće li se on modernizirati?

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je zastario, izgrađen 1985.godine. Priključenost odvodnje je nezadovoljavajuća, svega oko 25%.

Mjerodavne analize pokazuje rezultate od 95 % pročišćavanja.

Ovim projektom izgradnje predviđeno je projektiranje i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13.300 ES (Ekvivalent stanovnika) u I. etapi, III. stupanj pročišćavanja, tehnologije pročišćavanja -konvencionalni postupak s aktivnim muljem (CAS) na lokaciji postojećeg uređaja Imotski. U sklopu ovog ugovora je uključeno i projektiranje i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji planiranog UPOV-a. To znači zamjenu svih građevinskih objekata i strojeva.

Hoće li biti radova na vodoopskrbi i crpnoj stanici Opačac?

Da. Predviđeno je sljedeće:

-izgradnja vodospreme Imotski (V=500 m3) i priključnih opskrbnih cjevovoda,

– izmjena opreme i sanacija CS Opačac (6 crpki), Zamjenom dotrajalih crpnih agregata u glavnoj crpnoj stanici Opačac i gradnjom nove vodospreme kapaciteta 500 m3 osigurat će se dodatni kapacitet za protupožarnu rezervu  te će se poboljšati pouzdanost i kontinuitet rada sustava javne vodoopskrbe

– izgradnja 19 glavnih mjerno-regulacijskih okana,

– program pronalaska i sanacije curenja.


Potpisan je ugovor o financiranju – koji su sljedeći koraci?

Izrada plana aktivnosti u roku 10 dana od potpisivana, izrada prvog Zahtjeva za doznaku sredstava, dovršenje usklađivanja natječajne dokumentacije i objava svih natječaja  te rješavanje imovinsko pravnih pitanja projektnog obuhvata.


Do kada sve treba biti završeno?

Do kraja 2023. godine.

Hoće li onda Imotski biti veliko gradilište?

Imotski će biti veliko gradilište podijeljeno u nekoliko područja.

Za mrežu :

LOT 1 – Područje 1 (grad Imotski)

LOT 2 – Područje 2 (Glavina donja – Zapad, Proložac iPostranje)

LOT 3 – Područje 3 (Glavina Donja – Istok, Medvidovića Draga, Donji Vinjani)

LOT 4 -Vodoopskrba:

Predviđena je izgradnja gravitacijskih kolektora,  crpnih stanica i tlačnih cjevovoda,  novih gravitacijskih kućnih priključaka kanalizacije, novih tlačnih kućnih priključaka kanalizacije (s crpkama) rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u koridoru planirane kanalizacije, rekonstrukcija vodoopskrbnih kućnih priključaka te nadogradnja UPOV Imotski.

Koliko dugo već radite na ovom projektu i koji su postupci bili potrebni

Radim već šest godina.

Najprije je trebalo izraditi  prijavu za odobrenje EU i nacionalnih sredstava za izradu projektne dokumentacije. Kada su  odobrenu sredstava pristupilo se  izradi projekta: Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Imotski.

Projektom izrađena dokumentacija obuhvaća, studiju izvodljivosti, elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, aplikacijski paket za prijavu projekta, idejni projek Idejni projekt UPOV-a, glavni projekti dogradnje mreže odvodnje, rekonstrukcije mreže odvodnje, rekonstrukcije/sanacije mreže vodoopskrbe, ishođenje građevinske dozvole, elaborate nepotpunog izvlaštenja.

Tu je i natječajna dokumentacija za projektiranje i izgradnju UPOV-a, izgradnju mreže sustava, nadzor, vođenje projekta, promidžbu i vidljivost te obavještavanje javnosti o projektu.

Projektna dokumentacija je složena u 2 velika “ormara” i sve je, očito, uredno do najsitnijega detalja. Znači li to da se radilo i danju i noću da bi se sve stiglo?

Hvala na pitanju. Zaista se radilo danju i noću, vikendima i blagdanima  svih šest godina.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *